Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Subscribe   |   Index-in   |   Contact Us   |   Messages Board   |                 中文
Authors Center
Online Submission
Manuscript Tracking
Repairing the Back
Instruction
Reviewing Center
Peer Review
Editor Work
Office Work
Editor-in-Chief
Reader Center
Just Accepted
Current Issue
Advanced Search
Archive
Read Articles
Download Articles
Eamil Alert
RSS
Quick Search  
  Adv Search
2019 Vol. 36, No. 1
Published: 20 March 2019

Nuclear Physics
Accelerator
Nuclear Technology
Cross Discipline
Nuclear Energy and Nuclear Data
Current Issue Just Accepted Archive Download
2019 Vol. 36, No. 1  Published: 20 March 2019
 
Nuclear Physics
Dense Matter Equation of State: Neutron Star and Strange Star Hot!
LI Ang, HU Jinniu, BAO Shishao, SHEN Hong, XU Renxin
2019, 36(1): 1-36  DOI:10.11804/NuclPhysRev.36.01.001 
Abstract | Full text (HTML) (1 KB)  |    PDF (1872 KB)  ( 45 )
Measurement of 1H(17F,α)14O Reaction Cross Section
JIA Baolu, HU Jun, HE Jianjun, XU Shiwei, H. Yamaguchi, D. Kahl, MA Peng, SU Jun, WANG Hongwei, T. Nakao, Y. Wakabayashi, T. Teranishi, K. I. Hahn, J. Y. Moon, H. S. Jung, T. Hashimoto, A. A. Chen, D. Irvine, C. S. Lee, S. Kubono
2019, 36(1): 37-42  DOI:10.11804/NuclPhysRev.36.01.037 
Abstract | Full text (HTML) (1 KB)  |    PDF (1328 KB)  ( 6 )
Ground State Shape (Phase) Crossover in Er and Yb Isotopes
ZHAO Haichao, GUAN Xin
2019, 36(1): 43-48  DOI:10.11804/NuclPhysRev.36.01.043 
Abstract | Full text (HTML) (1 KB)  |    PDF (353 KB)  ( 10 )
Accelerator
Simulation Results of Loss Distribution of U36+ due to Charge-exchange Process
DONG Ziqiang, LI Peng, YANG Jiancheng, LIU Jie, XIE Wenjun, RUAN Shuang, WANG Geng, WANG Kedong, YAO Liping, CAI Fucheng
2019, 36(1): 49-54  DOI:10.11804/NuclPhysRev.36.01.049 
Abstract | Full text (HTML) (1 KB)  |    PDF (570 KB)  ( 6 )
Development of RF Control System for Heavy Ion Medical Machine
CONG Yan, XU Shaofan, LI Shilong, WANG Haoning, ZHANG Ruifeng, HAN Xiaodong, ZHOU Ruihuai, YI Xiaoping, FENG Yong, YANG Yalong
2019, 36(1): 55-61  DOI:10.11804/NuclPhysRev.36.01.055 
Abstract | Full text (HTML) (1 KB)  |    PDF (788 KB)  ( 7 )
Piecewise Compensation and Redundancy Design for Superconducting Cavity Failure of CiADS Linac
JIA Yongzhi, HE Yuan, WANG Zhijun, GAO Penghui, LIU Shuhui, JIANG Peiyong, QIN Yuanshuai, HUANG Guirong
2019, 36(1): 62-70  DOI:10.11804/NuclPhysRev.36.01.062 
Abstract | Full text (HTML) (1 KB)  |    PDF (2019 KB)  ( 7 )
Nuclear Technology
Simulation of a Novel Neutron Detector Based on Multi-layer MWPC with 10B4C Convertor
TIAN Lichao, ZHAO Zijia, CHEN Zhong, JIANG Jing, LÜ Zhongliang, MA Yanyun
2019, 36(1): 71-77  DOI:10.11804/NuclPhysRev.36.01.071 
Abstract | Full text (HTML) (1 KB)  |    PDF (808 KB)  ( 5 )
A Universal Formula for Light Attenuation of Scintillator Detector
LAN Jiangshan, ZHAO Fengyi, DING Meng, HAN Chengdong, ZHANG Yapeng, CHEN Xurong
2019, 36(1): 78-84  DOI:10.11804/NuclPhysRev.36.01.078 
Abstract | Full text (HTML) (1 KB)  |    PDF (593 KB)  ( 12 )
Monte Carlo Simulation on the Novel M-THGEM Detector
WEI Xin, WANG Xiaodong, CHENG Kai, DIAO Weizhuo, CHEN Guoxiang, HE Sanjun, LI Tingting, ZHAO Yue, LIU Zheng
2019, 36(1): 85-90  DOI:10.11804/NuclPhysRev.36.01.085 
Abstract | Full text (HTML) (1 KB)  |    PDF (698 KB)  ( 12 )
Cross Discipline
Preparation of Single Cu Nanowire and in-situ Study of Its Electrical Properties
XU Guoheng, DUAN Jinglai, WANG Wendan, LIU Jie
2019, 36(1): 91-95  DOI:10.11804/NuclPhysRev.36.01.091 
Abstract | Full text (HTML) (1 KB)  |    PDF (430 KB)  ( 3 )
Robust Optimizer for Intensity Modulated Proton Therapy based on GPU
XU Yao, PEI Xi, LIU Hongdong, HUO Wanli, ZHOU Jieping, XU Xie
2019, 36(1): 96-103  DOI:10.11804/NuclPhysRev.36.01.096 
Abstract | Full text (HTML) (1 KB)  |    PDF (681 KB)  ( 5 )
Radiosensitizing Effect of Honokiol on Non-small Cell Lung Carcinoma Cells
MING Xingyao, LIU Bingtao, MA Xiaohui, ZHANG Yang, CHEN Weiqiang, JIN Xiaodong
2019, 36(1): 104-110  DOI:10.11804/NuclPhysRev.36.01.104 
Abstract | Full text (HTML) (1 KB)  |    PDF (592 KB)  ( 3 )
Theoretical Study on K, L, and M X-ray Transition Energies and Rates of Am and Its Ions Amq+(q=1~6)
N. J. Dalal, WU Zhongwen, DING Xiaobin, XIE Luyou, DONG Chenzhong
2019, 36(1): 111-117  DOI:10.11804/NuclPhysRev.36.01.111 
Abstract | Full text (HTML) (1 KB)  |    PDF (249 KB)  ( 8 )
Nuclear Energy and Nuclear Data
Calculation of Spallation Neutron Spectra Induced by 256 MeV Protons with GEANT4 and FLUKA
SUN Qi, CHEN Zhiqiang, HAN Rui, TIAN Guoyu, SHI Fudong
2019, 36(1): 118-123  DOI:10.11804/NuclPhysRev.36.01.118 
Abstract | Full text (HTML) (1 KB)  |    PDF (586 KB)  ( 5 )
 
News
More...  
Download
Copyright Transfer
Template(Latex)
Template(Word)
More...  
Links
More...  
 
 
Copyright © 2016 Editorial Board of Nuclear Physics Review
Supported by:Beijing Magtech