[1] XIA J W, ZHAN W L, WEI B W, et al. Nucl Instr and Meth, 2002, 488(1/2): 11. doi:  10.1016/S0168-9002(02)00475-8
[2] XIA J W, ZHAN W L, WEI B W, et al. Chinese Physics C, 2009, 33(9): 804. doi:  10.1088/1674-1137/33/9/019
[3] BOCHAROV V, BUBLEY A, BOIMELSTEIN Y, et al. Nucl Instr and Meth A, 2004, 532(1/2): 114. doi:  10.1016/j.nima.2004.06.041
[4] WU J X, ZHENG J H, ZHAO T C, et al. Chinese Physics C, 2010, 34(1): 131. doi:  10.1088/1674-1137/34/1/024
[5] 徐瑚珊. 原子核物理评论, 2009, 26(5): 7. doi:  10.11804/NuclPhysRev.26.S1.007

XU Hushan. Nuclear Physics Review, 2009, 26(5): 7. (in Chinese) doi:  10.11804/NuclPhysRev.26.S1.007
[6] 郭忠言, 詹文龙, 肖国青, 等. 原子能科学技术, 2003, 37(3): 259. doi:  10.3969/j.issn.1000-6931.2003.03.016

GUO Zhongyan, ZHAN Wenlong, XIAO Guoqing, et al. Atomic Energy Science And Technology, 2003, 37(3): 259. (in Chinese) doi:  10.3969/j.issn.1000-6931.2003.03.016
[7] SUN Z, ZHAN W L, GUO Z Y, et al. Nucl Instr and Meth, 2003, 503(3): 496. doi:  10.1016/S0168-9002(03)01005-2
[8] 苏凤娇. HIRFL-CSR外靶实验伽马球电子学研制[D]. 兰州: 西北师范大学, 2020.

SU Fengjiao. Development of HIRFL-CSR External Target Experimental Gamma Ball Electronics[D]. Lanzhou: Northwest Normal University, 2020. (in Chinese)
[9] 马朋. CSR外靶终端强磁场中MWDC研制[D]. 兰州: 中国科学院大学(中国科学院近代物理研究所), 2019.

MA Peng. Development of MWDC in Strong Magnetic Field of CSR External Target Terminal[D]. Lanzhou: University of Chinese Academy of Sciences(Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences), 2019. (in Chinese)
[10] 徐华根, 徐瑚珊, 李文飞, 等. 高能物理与核物理, 2006, 30(1): 57. doi:  10.3321/j.issn:0254-3052.2006.01.014

XU Huagen, XU Hushan, LI Wenfei, et al. High Energy Physics and Nuclear Physics, 2006, 30(1): 57. (in Chinese) doi:  10.3321/j.issn:0254-3052.2006.01.014
[11] 石国柱, 李松林, 胡强, 等. 原子能科学技术, 2010, 44(z1): 435.

SHI Guozhu, LI Songlin, HU Qiang, et al. Atomic Energy Science and Technology, 2010, 44(z1): 435. (in Chinese)
[12] 宋海声, 苏凤娇, 李先勤, 等. 核技术, 2020, 43(3): 25. doi:  10.11889/j.0253-3219.2020.hjs.43.030402

SONG Haisheng, SU Fengjiao, Li Xianqin, et al. Nuclear Techniques, 2020, 43(3): 25. (in Chinese) doi:  10.11889/j.0253-3219.2020.hjs.43.030402
[13] Finisar Corporation. 8.5 Gb/s Short-Wavelength SFP+ Transceiver FTLF8528P3BxV[EB/OL]. [2022-07-25]. https://www.mouser.com/datasheet/2/610/finisar_ftlf8528p3bxy_8.5g_short-wavelength_sfp_tr-934497.pdf
[14] 郑红党, 孙彦景, 李松, 等. 实验技术与管理, 2021, 38(3): 40. doi:  10.16791/j.cnki.sjg.2021.03.009

ZHENG Hongdang, SUN Yanjing, LI Song, et al. Experimental Technology and Management, 2021, 38(3): 40. (in Chinese) doi:  10.16791/j.cnki.sjg.2021.03.009
[15] Xilinx Corporation. 7 Series FPGAs GTX/GTH Transceivers [EB/OL]. [2022-07-25]. https://docs.xilinx.com/v/u/en-US/ug476_7Series_Transceivers.
[16] Xilinx Corporation. 7 Series FPGAs GTP Transceiver[EB/OL]. [2022-07-25]. https://www.xilinx.com/content/dam/xilinx/support/documents/user_guides/ug482_7Series_GTP_Transceivers.pdf
[17] 束礼宝, 宋克柱, 王砚方. 电路与系统学报, 2003, 8(3): 121. doi:  10.3969/j.issn.1007-0249.2003.03.026

SHU Libao, SONG Kezhu, WANG Yanfang. Journal of Circuits and Systems, 2003, 8(3): 121. (in Chinese) doi:  10.3969/j.issn.1007-0249.2003.03.026